Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Kompetansemål

Matematikk  

 • utforske og samanlikne eigenskapar ved ulike funksjonar ved å bruke digitale verktøy 
 • bruke funksjonar i modellering og argumentere for framgangsmåtar og resultat 
 • utforske matematiske eigenskapar og samanhengar ved å bruke programmering 

Engelsk  

 • bruke ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler i språklæring, tekstskaping og samhandling 
 • bruke kilder på en kritisk og etterrettelig måte 

Samfunnsfag 

 • vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår  
 • bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og  drøfte kor gyldige og relevante funna er  
 • utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten  
 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur  
 • utforske og reflektere over eigne digitale spor og høvet til å få sletta spora og å verne om retten ein sjølv og andre har til privatliv, personvern og opphavsrett  

KRLE 

 • sammenligne og vurdere kritisk ulike kilder til kunnskap om religioner og livssyn 
 • utforske og presentere hvordan elementer fra  
 • kristendom og andre religioner og livssyn kommer til uttrykk i medier og populærkultur  

Kunst og handverk 

 • utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter  
 • visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy  

Naturfag 

 • analysere og bruke innsamla data til å lage forklaringar, drøfte forklaringane i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på eigne og andre sine utforskingar 
 • bruke og lage modellar for å forutsjå eller beskrive naturfaglege prosessar og system og gjere greie for modellane sine  styrker og begrensingar 
 • utforske, forstå og lage teknologiske system som består av en sender og en mottakar  
 • bruke programmering til å utforske naturfaglege fenomen 

Norsk 

 • uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter  
 • utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon   
 • lage sammensatte tekster og begrunne valg av uttrykksformer 
 • bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en  etterrettelig måte i egne tekster 

Kroppsøving 

 • reflektere over korleis ulike framstillingar av kropp i media og samfunnet påverkar bevegelsesaktivitet, kroppsidentitet og sjølvbilete 
 • forstå fleire typer kart og digitale verktøy og bruke dei til å orientere seg i kjende og ukjende miljø 

Musikk 

 • skape og programmere musikalske forløp ved å eksperimentere med lyd fra ulike kilder 
 • bruke gehør og notasjonsteknikker som støtte i skapende arbeid 

Mat og helse 

 • drøfte korleis kosthald kan bidra til god helse, og bruke digitale ressursar til å vurdere eige kosthald og til å velje sunne og varierte matvarer i samband med matlaging