Kompetansemål

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Kompetansemål

Kroppsøving 

 • bruke kart, digitale verktøy og teikn i naturen til å orientere seg i natur og nærmiljø  

Musikk 

 • bruke teknologi og digitale verktøy til å skape, øve inn og bearbeide musikk 

Matematikk 

 • utforske og bruke formålstenlege sentralmål i sine eigne og andre sine statistiske undersøkingar  

 • logge, sortere, presentere og lese data i tabellar og diagram og grunngi valet av framstilling  

 • lage og vurdere budsjett og rekneskap ved å bruke rekneark med cellereferansar og formlar  

 • bruke programmering til å utforske data i tabellar og datasett 

Engelsk 

 • bruke digitale ressurser og ulike ordbøker i språklæring, tekstskaping og samhandling 

Naturfag 

 • utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen  

 • reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer  

Norsk 

 • orientere seg i faglige kilder på bibliotek og digitalt, vurdere hvor pålitelige kildene er, og vise til kilder i egne tekster 

 • skrive tekster med funksjonell håndskrift og med flyt på tastatur 

 • reflektere etisk over hvordan eleven framstiller seg selv og andre i digitale medier 

 • presentere faglige emner muntlig med og uten digitale ressurser 

 • utforske og beskrive samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer og lage egne sammensatte tekster 

Samfunnsfag 

 • gjennomføre ei samfunnsfagleg undersøking og presentere resultata ved hjelp av eigna digitale verktøy  

 • samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn.  

 • reflektere over korleis ein sjølv og andre deltek i digital samhandling, og drøfte kva det vil seie å bruke dømmekraft sett i lys av reglar, normer og grenser  

Kunst og handverk  

 • bruke digitale verktøy til å planlegge og presentere prosesser og produkter  

 • analysere visuelle virkemidler i ulike medier og belyse et aktuelt tema gjennom foto eller infografikk 

 • bruke programmering til å skape interaktivitet og visuelle uttrykk 

 • designe og lage en utstilling som viser fram prosess og produkt 

Mat og helse  

 • bruke oppskrifter i matlaging og rekne ut og vurdere mengda i porsjonane både med og utan bruk av digitale ressursar  

 • bruke digitale ressursar til å samanlikne og drøfte produktinformasjon og reklame i ulike medium