Konkrete mål

Konkrete mål

Søk og kjeldekritikk

Eleven skal:  

 • kjenne til omgrepa http/https  
 • trene på å gjenkjenne symbolforklaringane til Creative Commons 
 • kunne vise til nettsidene og tidspunktet digitale kjelder er henta frå 
 • kunne gjenkjenne pålitelege kjelder 

Digital dømmekraft

Eleven skal:  

 • kunne drøfte konsekvensar av å dele personleg innhald på internett  
 • vite kva rettslege konsekvensar brot på personvernet kan få knytt til deling av bilete og informasjon om andre og seg sjølv 

Produksjon og opphavsrett

Eleven skal:  

 • kunne lagre alle sine digitale arbeid som filer som inneheld fullt namn, og sortere desse i eigna mapper tilpassa fag/emne.  
 • kunne hente fram att arbeid som ligg lagra på eiga skyplassering 

Eleven kan:  

 • bruke digital grafteiknar til å teikne lineære funksjonar knytt til praktiske situasjonar 
 • bruke “malar” i Intowords til produksjon av tekster i språkfaga, tilpassa sjanger og mottakar 
 • bruke utklippsverktøy og ta skjermdumpar  

Kommunikasjon og samhandling

Eleven kan:  

 • lese av koordinatar ved hjelp av GPS og forklare kva koordinatane viser til 

Programmering/koding/algoritmisk tenking

Eleven kan:  

 • forbetre algoritmane sine for å oppnå ynskt resultat i Code Combat 
 • kople micro:bit til lydeiningar og sette saman til eit lydbilde 

Eleven skal:  

 • bruke tekstbasert programmering i Python og gjennomføre minimum tre oppgåver på nivå 1 og 2: 
  Python | Kodeklubben (kidsakoder.no)  
 • delta i First Lego League (pilot 2021, alle 2022)